Фахове видання з педагогічних наук  

   

Архів  

   

Менеджмент в освіті

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.1.

Менеджмент в освіті

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

лекції, пояснення, розповіді, бесіди, спостереження, ілюстрування, вправи, демонстрування,

навчальні дискусії

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна

Освiтнiй рiвень

                              магістр

Лекції:
16 10
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

20 6
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

виконання практичних і тестових завдань, виступ на семінарських заняттях, презентації, опитування, виконання самостійних завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 4
Індивідуальна робота:
Семестр 3 - -
Самостійна робота:
58 70

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 4 год.

- самостійна робота: 7 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Форма підсумкового контролю

        Іспит  (письмовий)

Мова навчання – українська 1/2 1/4

Передумови навчання

попередня професійна  підготовка

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управлінської діяльності у галузі освіти. Студент повинен усвідомити сутність і специфічні риси менеджменту освіти,  закономірності, принципи, функції і методи, моделі управлінської діяльності у галузі освіти, вимоги до особистості менеджера освіти і управління персоналом; оволодіти технологіями і методами прийняття управлінських рішень, стратегічного і операційного менеджменту, управління персоналом, організації управлінської діяльності менеджера освіти.

Програма навчальної дисципліни: Сутність і становлення менеджменту освіти. Закони, закономірності та принципи менеджменту в освіті. Функції та методи менеджменту в освіті. Освітня організація як об’єкт управління, її місія і цілі. Управлінські рішення: сутність, види і методи прийняття. Сучасний менеджер освіти й управління персоналом. Стратегічний і операційний менеджмент в освіті. Маркетинг освітніх послуг.

Бібліографія: 1.Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В. Крижко. – Запоріжжя : Просвіта,  2003. – 272 с. 2. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожна карта керівника /О. І. Мармаза. – Х. : Основа, 2007. –  448 с.  3. Основи менеджменту в освіті: навч. посіб. / Р. С. Тягур; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 106 c.

Методичне забезпечення. Конспекти лекцій і презентації з дисципліни, методичні розробки для практичних і семінарських занять, рекомендована література.

Зауваження: необхідна попередня професійна підготовка студентів.

Лектор: Саюк Валентина Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук

Факультет: менеджменту освіти та науки.

Кафедра: педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 486-31-32.

 

Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.1.

Організація та управління навчальним процесом у ВНЗ

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, семінарські, заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна
Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр) Лекції:
16 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 10
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, поточне тестування; експрес-контроль, підготовка індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ), портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Лабораторні заняття:
- -
Індивідуальна робота:
Семестр 3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 70

Форма підсумкового контролю

Екзамен

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

Загальна педагогіка, педагогіка та психологія вищої школи, інформаційні технології, менеджмент.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань про особливості організації та управління навчальним процесом у ВНЗ: структуру навчального процесу у вищих закладах освіти; закономірності і принципи організації та здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ; нормативно-правову базу вищої освіти.

Програма навчальної дисципліни: Основні засади організації навчального процесу у ВНЗ. Необхідні умови організації професійної підготовки у ВНЗ. Управлінська та кадрова організація діяльності ВНЗ. Планування навчального процесу. Оптимізація навчальної діяльності у ВНЗ.

Бібліографія: 1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Архангельский С. И. − М. : Высш. шк., 1980. − 368 с. 2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я.Болюбаш. – К.: ВВП „Компас”, 1997. – 64 с. 3. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 348с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструється презентація.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з загальної педагогіки, педагогіки вищої школи, психології вищої школи, інформаційних технологій,  менеджменту.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та психології вищої школи.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Нормативні основи діяльності педагога-дорадника

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.2

Нормативні основи діяльності педагога-дорадника

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням мультимедійних презентацій. Семінарські, практичні, лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
6 6
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

6 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, співбесіда, виконання практичних та тестових завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 4 2
Лабораторна робота:
Семестр 2 6 4
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

на базі ОКР бакалавр

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення умов для активізації процесу становлення професійної компетентності майбутнього педагога-дорадника та обґрунтуванні нормативно-правового забезпечення діяльності педагога-дорадника з урахуванням швидкоплинних змін ринкової економіки, формування правової й економічної культури майбутнього фахівця.

Програма навчальної дисципліни: Зміст, функції і завдання дорадницької діяльності педагога в економіко-правовому полі. Правові основи функціонування освітніх закладів у ринковій економіці України. Зарубіжний досвід вирішення економіко-правових питань педагогічного дорадництва. Нормативно-правове забезпечення діяльності педагога-дорадника. Формування економічної компетентності у педагогічному дорадництві. Підготовка та супровід економіко-правової  документаціїї у питаннях педагогічного дорадництва.

Бібліографія: 1. Дмитренко Г. А. Економічна компетентність в системі післядипломної педагогічної освіти : навч. посіб. / за ред. Г. А. Дмитренка. – К. : ЦІППО, 2008. – 125 с. 2. Эльконин Б. Д. Проба как конструкт образовательной системы. В сб.: Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление / Б. Д. Эльконин // – Красноярск, 2008.  – 251 с. 3. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: Опорний конспект лекцій, перелік питань, які підлягають розгляду на занятті; мультимедійну презентацію лекції, методичні рекомендації.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, теорії і практики методичної роботи та педагогічного дорадництва тощо, експертизи освітніх ініціатив.

Лектор: Бурлаєнко Тетяна Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 14/8, телефон: 436-3132.

Економіка освіти

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.2

Економіка освіти

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням мультимедійних презентацій. Семінарські, практичні, лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
6 6
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

6 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, співбесіда, виконання творчих індивідуальних завдань..

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 4 2
Лабораторна робота:
Семестр 2 6 4
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

Основи економіки

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань про економічну сторону освітнього процесу, про систему освіти, а також про економічні процеси, що характерні для системи освіти в Україні; про функціонування системи освіти у умовах ринкової економіки.

Програма навчальної дисципліни: Загально-теоретичні основи економіки освіти. Система освіти як галузь діяльності. Економічна діяльність навчального закладу. Глобальні проблеми освітньої діяльності.

Бібліографія: 1. Каленюк І. С. Економіка освіти: Навч. посіб. — К.: Знання України, 2003. – 316 с. 2. Курс лекцій "Економіка освіти" (для студентів магістратури)/ Уклад. О.А. Леушина – Мелітополь, 2013 – 182 с.

Методичне забезпечення: Опорний конспект лекцій, перелік питань, які підлягають розгляду на занятті; мультимедійну презентацію лекції, методичні рекомендації.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, основ економіки..

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри економіки освіти

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 14/8, телефон: 436-3132.

 

 

Комунікативна культура педагога-дорадника

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.5

Комунікативна культура педагога-дорадника

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичнілабораторні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогічне дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна
Освiтнiй рiвень магістр Лекції:
12 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

14 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 - -
Індивідуальна робота
Семестр 2 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2 год.

- самостійна робота: 5 год.

64 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/3 1/8

Передумови навчання:

загальна, вікова, педагогічна психологія, педагогіка,філософія, логіка, мовознавство, етика, культурологія.

 Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у майбутніх педагогів-дорадників ґрунтовних теоретичних знань про комунікативну культуру, її зміст, структуру і функціональний склад та ораторське мистецтво як галузь сучасного мовленнєвого впливу; як науку та мистецтво мовленнєвої майстерності; оволодіння майбутніми спеціалістами у галузі дорадництва практичними вміннями та навичками щодо організації ефективного мовленнєвого спілкування, комунікативного впливу та взаємодії.

Програма навчальної дисципліни:Сутність та шляхи формування комунікативної культури педагога-дорадника. Специфіка ораторської промови у педагогічно-дорадчій діяльності. Бібліографія: 1.КоваленкоС. М. Сучаснариторика: Навчально-практичнийпосібник. Тернопіль : Мандрівець, 2007.  184 с. 2. ОлійникО.Б. Основиораторськоїмайстерності : Навч.посібн. / О.Б.Олійник. К. : Кондор, 2010.  181 с. 3. Барабанова Н.Р. Культура мовлення. Конспект лекцій для студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Н.Р.Баранова, Л.Є.Ященко. − Одеса: Наука і техніка, 2005. – 56с. 4. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. Посібник / Н.Ю.Бутенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: необхідна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання загальної, вікової, педагогічної психології, педагогіки, філософії, логіки, мовознавства, етики, культурології тощо.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

 

Етика науковця

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.3 

Етика науковця

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, тестові завдання, групові та індивідуальні консультації, самостійна робота студента, робота над першоджерельною літературою, робота над ІНДЗ.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

6 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Усне опитування, тестові завдання, оцінка за ІНДЗ (реферативні доповіді, есе, конспекти першоджерел, реферативні роботи)

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 6
Індивідуальна робота:
Семестр                  2 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

філософія, логіка, мовознавство, етика, культурологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у студентів знань у галузі етики науки; ознайомлення студентів з етикою науки як розділом прикладної етики, з основними поняттями та проблемами цієї галузі, а також з основними стратегіями етичної поведінки вченого; вивчення основних етичних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю та з проявом науки як соціального явища; доведення необхідності дотримання моральних вимог у науковій діяльності та принципів відповідального наукового дослідження; розвиток навичок науково-дослідницької етики.

Програма навчальної дисципліни: Етика науки у контексті актуальних проблем сучасності. Міжнародні конвенції про роль науки у суспільстві та статус ученого. Ціннісна природа науки як передумова етичного осмислення науки. Моральні ідеали наукового середовища. Етичні проблеми окремих стадій наукового діяльності. Ставлення науки до інших форм духовного освоєння дійсності: моральний аспект. Проблеми етики науки при тоталітарних науках. Етичні обмеження наукових досліджень

Бібліографія: 1. Науковець А., Находкін М. Проблеми сучасності і мораль науковця / А.Науковець, М.Находкін // Вісник Національної академії наук України. Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал. – 2006. – № 5. – Режим доступу до тексту статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2006-05/a1-5.pdf 2. Сидоренко Л. І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі [Електронний ресурс] / Лідія Іванівна Сидоренко // Філософські проблеми гуманітарних наук. Збірник праць. – Київ, 2009. – 500 c. – Режим доступу до тексту: http://www.info-library.com.ua/books-book-203.html 3. Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии / Иван Тимофеевич Фролов, Борис Григорьевич Юдин. – М. : Политиздат, 1986. – 398 [1] с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання філософії, логіки, етики, культурології тощо.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри етики та естетики

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Теорія та методика вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.3

Теорія і методика вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, демонстрації ППД. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма Педагогічне дорадництво

Загальна кількість годин –  90
Денна Заочна
Освiтнiй рiвень магістр Лекції:
10 6
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

8 2
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 2
Індивідуальна робота:
Семестр І - -
-

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/2 1/8

Передумови навчання

вступ до спеціальності, педагогіка, методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – забезпечення професійної компетентності педагога-дорадника на засадах формування у студентів (магістрантів) системи знань, умінь і навичок з теорії і практики передового педагогічного досвіду як складової педагогічної практики; оволодіти основними поняттями теорії передового педагогічного досвіду, сутністю, видами, формами поширення ППД, алгоритмом вивчення, узагальнення і впровадженняпередового педагогічного досвіду, формувати систему знань та навичок проведення дорадницької діяльності на етапах вивчення, узагальнення і впровадженняпередового педагогічного досвіду; ознайомити з відомими досягненнями педагогічної практики та сучасними дослідженнями передового педагогічного досвіду.

Програма навчальної дисципліни: Передовий педагогічний досвід як складова творчості і майстерності вчителя. Методики вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Технології впровадження передового педагогічного досвіду. Порівняльний аналіз вивчення передового досвіду в Україні і за кордоном.

Бібліографія: 1.Вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду: Методичні рекомендації / Упор.І.В.Удовиченко, І.О. Захарова, Г.Ф. Сударєва, Г.П.Телевна, Л.В. Корень // За заг. ред. І.В.Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2010. – 42 с. 2. Жерносєк І. П. Організація науково-методичної роботи в школі / І. П. Жерносєк. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 128 с. 3. МомотЛ.Л. Передовий педагогічний досвід: теорія і практика [Текст] / Л.Л.Момот. – К. : Рад. Школа. – 1990. – 141 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій, демонструються зразки передового педагогічного досвіду, методичні розробки вчителів-методистів, відео з досвіду роботи педагогів.  

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень тощо.

Лектор: Смольнікова Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

 

Культура української наукової мови

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1.

Культура української наукової мови

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, проблемні питання. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Усний та письмовий індивідуальний і фронтальний контроль, виконання практичних завдань, тестування, взаємоконтроль (взаємооцінювання)

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 4
Індивідуальна робота:
Семестр 1 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

вступ до спеціальності, методологія і методи науково-педагогічних досліджень, ділова українська мова.

Мета і завдання навчальної дисципліни - розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової діяльності.

Програма навчальної дисципліни: Мовна особистість педагога-дослідника. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови. Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти. Композиція писемного наукового тексту. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Науковий відгук і наукова рецензія.

Бібліографія: 1. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. – Пермь: Изд–во Пермского ун–та, 2001. – 272 с. 2. Непийвода Н. Мова української науково–технічної літератури (функціонально–стилістичний аспект). – К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303с. 3. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посібник / О.М.Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216с. Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень, ділової української мови тощо.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри культури української мови.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Інформаційні технології у професійній діяльності

Ваш текст ...

Стратегія сталого розвитку

Ваш текст ...

Організація роботи методичного кабінету/центру

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.2

Організація роботи методичного кабінету / центру

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди та демонстрації. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освiтня програма Педагогічне дорадництво

Загальна кількість годин –  90
Денна Заочна
Освiтнiй рiвень магістр Лекції:
10 6
Практичні заняття:
Статус дисципліни вибіркова 8 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 2
Індивідуальна робота:
Семестр ІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/2 1/8

Передумови навчання

педагогіка, методика навчання, методологія та методи науково-педагогічних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – підготовкамагістрантівдо ефективного виконання функціональних обов’язків методиста методичного кабінету, консультанта з дорадництва у сфері освіти; поглиблення, розширення та інтеграція набутих знань нормативно-правових, науково-теоретичних та методичних знань з організації діяльності методичного кабінету; теоретична підготовка фахівців до здійснення моніторингу та планування у системі власної науково-методичної діяльності; ознайомлення із поняттям, змістом та формами науково-методичного супроводу діяльності педагогів закладів освіти; опанування можливостями інформаційного простору як іміджевого ресурсу діяльності методичного кабінету.

Програма навчальної дисципліни: Нормативно-правові та організаційні засади функціонування методичного кабінету/центру. Моніторинг та планування у системі науково-методичної діяльності. Організація науково-методичного супроводу діяльності педагогів закладів освіти. Інформаційний простір як іміджевий ресурс діяльності методичного кабінету.

Бібліографія: 1. Гуменюк В.В., Наумчук І.А. Науково-методична робота з педагогічними кадрами/ В.В.Гуменюк, І.А. Наумчук – Кам’янець-Подільский, 2005. – 160 с. 2. Робота методкабінету/ Упоряд. Л. Галіцина – К. : Шкільний світ, 2005. – 128 с. 3. Робота методичних центрів із педагогічними кадрами / [упор. М. Голубенко]. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.  

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій, демонструються зразки документації методичного кабінету/центру, презентації з досвіду роботи методичних кабінетів/центрів, зразки проектів.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з загальної психології, педагогіки, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень тощо.

Лектор: Смольнікова Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

 

Етика професійного спілкування та професійна іміджеологія

Ваш текст ...

Моніторинг якості освіти та видавнича діяльність в роботі педагога-дорадника

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.4

                                                             Шифр

Моніторинг якості освіти та видавнича діяльність

у роботі педагога-дорадника

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
16 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 8
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

правознавство, історія української та зарубіжної літератур; педагогіка, методологія та методика науково-педагогічних досліджень.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування компетентності з питань організації та проведення моніторингу якості освіти навчальних закладів; ознайомлення з інструментарієм та технологією педагогічного оцінювання, сучасними програмами міжнародних та національних порівняльних досліджень моніторингу якості освіти; висвітлення основних теоретичних і технологічних питань з реалізації концепції видавничої справи та бібліографічного урядування.

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні та методологічні основи моніторингу якості освіти. Якість освіти як об’єкт моніторингу. Методика моніторингових досліджень якості освіти. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі. Видавнича продукція та її різновиди. Національні та міжнародні стандарти видавничої діяльності. Система бібліографічної інформації. Організація бібліографічної справи в Україні та зарубіжжі.

Бібліографія: 1. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика – К. : Вид. дім «Шкільний світ» : Вид. Л.Галіцина, 2006. –128 с. 2. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студ. спец. «Видавнича справа та редагування» / М. М. Романюк. 2-ге вид., випр. Львів : Світ, 2003. 96 с. 3. Історія видавничої справи : Підручник. 2-ге вид., виправлене. К.: Наша культура і наука, 2007. 496 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з правознавства, історії української та зарубіжної літератур; педагогіки, методології та методики науково-педагогічних досліджень.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності

Ваш текст ...

Педагогіка і психологія творчості

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Педагогіка і психологія творчості

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогічне дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 2
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  1 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

психологія, педагогіка, психодіагностика проходження педагогічної практики на основі міжпредметних зв’язків.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування ґрунтовних теоретико-практичних знань щодо законів та закономірностей психології та педагогіки творчості як галузі знання про творчий розвиток особистості; оволодіння магістрантами технологіями виявлення творчих здібностей; створення сприятливих умов для розкриття творчого потенціалу кожної особистості, особистісної творчої самореалізації та творчого самовираження, саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності в умовах сучасної соціокультурної ситуації.

Програма навчальної дисципліни: Загальна характеристика теорії творчості. Психофізіологічні основи творчої діяльності. Особистість як суб’єкт творчої діяльності. Технологія формування творчої особистості у навчально-виховному процесі.

Бібліографія: 1.Міщиха Л.П. Психологія творчості : навч. посіб. / Л.П.Міщиха. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 448 с. 2. Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посіб. / В.А.Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 288 с. 3. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О.Сисоєва. –  К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання психології, педагогіки, психодіагностики тощо.

Лектор: Аніщенко Наталія Вікторівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

 

Педагогічне дорадництво у зарубіжних освітніх системах

Ваш текст ...

 

Основи педагогічного професіоналізму

Опис начальної дисципліни ВВ 2.2.4

Основи педагогічного професіоналізму

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням текстів авторського навчального посібника. Семінарські і практичні заняття із використанням діалогічних та інтерактивних методів навчання, підготовка творчих освітніх продуктів.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогічне дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

4 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

опитування, виконання практичних та тестових завдань, оцінювання творчих освітніх продуктів.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 4 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

74 78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/4 1/5

Передумови навчання:

психологія, педагогіка, основи педагогічної творчості та майстерності проходження педагогічної практики на основі міжпредметних зв’язків.

Мета і завдання навчальної дисципліни – опанування майбутніми педагогами-дорадниками сучасними положеннями й понятійно-категоріальним апаратом теорії педагогічного професіоналізму та шляхами його формування й вдосконалення; ознайомлення із концептуальними моделями педагогічного професіоналізму та методами вивчення рівнів його сформованості; набуття здатностей до продуктивної організації та самоорганізації продуктивної педагогічної діяльності та професійно-педагогічного самовдосконалення.

Програма навчальної дисципліни:Історико-методологічні засади педагогічного професіоналізму. Професіоналізм освітянських кадрів як соціально-педагогічне явище та психолого-педагогічний феномен. Зміст і структура педагогічного професіоналізму. Основи професіогенезу фахівця освітньо-виховної сфери. Явища дизонтогенезу у педагогічній професії та шляхи його запобігання.

Бібліографія:1.Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму [Текст] : Навч.посіб. / Н.В. Гузій. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 155 с.Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения [Текст] / Н.В. Кузьмина. – М. : Высш.шк., 1989. – 119 с. Маркова А. К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1994. – 192 с.Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя [Текст] / Л.М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – 200 с.

Методичне забезпечення: авторський навчальний посібник, комплекси діагностичних методик.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідні базові знання із психології, педагогіки, педагогічної творчості та майстерності, акмеології та андрагогіки.

Лектор: Гузій Наталія Василівна, професор, доктор педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Основи педагогічної конфліктології

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.3 

Основи педагогічної конфліктології

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогічне дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 2
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 5 год.

64 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/3 1/8

Передумови навчання:

загальна, вікова, педагогічна психологія, педагогіка,філософія, логіка, мовознавство, етика, культурологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – озброєння студентів сучасними теоріями з конфліктології, розуміння поняття «педагогічного конфлікту» та можливостей його вирішення, розвинення умінь застосовувати набуті знання у профілактиці і вирішенні конфліктів у всіх сферах життєдіяльності людини, дати розуміння поняття «медіація», а також формування конфліктологічної компетенції майбутніх спеціалістів засобами знайомства з проблемами педагогічної конфліктології в контексті філософсько-антропологічних, психолого-педагогічних досліджень.

Програма навчальної дисципліни: Сутність педагогічного конфлікту та його структура. Види педагогічних конфліктів. Стратегії управління педагогічними конфліктами.

Бібліографія: 1. Громова О. Н. Конфликтология [Текст] : курс лекций / О.Н. Громова. – М. : ЭКМОС, 2000. – 318 с. 2. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Дуткевич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с. 3. Анцупов А. Я. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликты : учебное пособие / А. Я. Анцупов, А.А. Малышев ; МАУП. – К. : МАУП, 1996. – 104 с. 4. Конфліктологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. юрид. спец. / За ред. Л. М. Герасіної, М. І. Панова. – Харків : Право, 2002. – 256 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: необхідна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання загальної, вікової, педагогічної психології, педагогіки, філософії, логіки, мовознавства, етики, культурології тощо.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

   

Досягнення  

 • dubr-dipl.jpg
 • dubr-dipl2.jpg
 • img002.jpg
 • img003.jpg
 • img004.jpg
 • img005.jpg
 • img006.jpg
 • img007.jpg
 • img008.jpg
 • smolnikova-dipl.jpg
 • smolnikova-phd.jpg
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ