Фахове видання з педагогічних наук  

   

Архів  

   

Інформаційно-просвітницькі технології

Ваш текст ...

Культурологія

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.01

Культурологія

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка


Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів знання про сутність і природу феномену культури, особливості її виникнення та розвитку, важливих соціальних функцій та місця в сучасному суспільстві, а також з’ясування смислових аспектів різноманітних культурних форм; надати студентам ґрунтовні знання у галузі культурології, зокрема вивчення наукових концепцій буття культури, розуміння основ культурної дипломатії та аналіз культури як системи культурних феноменів.

Програма навчальної дисципліни: Культурологія як наука і навчальна дисципліна. Феномен культури: історико-культурологічне розуміння. Культура Античності. Культура Середньовіччя. Культура Відродження. Сучасний стан соціокультурних процесів.

Бібліографія: 1.Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. / За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2004. 2. Мєднікова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. 3. Art Ukraine – онлайн-журнал про мистецтво // Офіційний сайт: http://artukraine.com.ua/

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор:професорсько-викладацький склад кафедри культурології.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Нормативні основи функціонування інституту дозвілля

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.01

Нормативні основи функціонування інституту дозвілля

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка(шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

історія української державності, дозвіллєзнавство,  теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,


Мета і завдання навчальної дисципліни – формування ґрунтовних теоретико-практичних знань щодо основних нормативно-правових документів, які регулюють функціонування інституту дозвілля в Україні та поза її межами; ознайомлення студентів з  основними напрямами правового забезпечення культурно-освітніх установ та нормативними актами, які регулюють регіональні та обласні Програми розвитку дозвіллєвої сфери в Україні.

Програма навчальної дисципліни: Державне регулювання інституту дозвілля. Законодавча база сфери дозвілля. Програми розвитку дозвіллєвої сфери в Україні та  світі.

Бібліографія: 1.Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 208 с. 2.Фесенко Н.С. Особливості законодавчого регулювання сфери культури в Україні / Н.С. Фесенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць у 2-х ч. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. - №2 (28).- Ч.1.- С. 234-241. 3. Цимбалюк Н. М. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти : Монографія / Н. М. Цимбалюк. – Київ, ДАКККіМ, 2003. – 224 с. 3.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з дозвіллєзнавства, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Аніщенко Наталія Вікторівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Політологія

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.02

Політологія

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     2 год.

- самостійна робота: 4 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка


Мета і завдання навчальної дисципліни
формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів; набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціальнонауковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Програма навчальної дисципліни: Політика як соціальне явище. Політична влада. Політична система суспільства. Держава в політичній системі суспільства. Політичні партії і партійні системи. Політична еліта і політичне лідерство. Політична свідомість і політична культура. Вибори та виборчі системи.

Бібліографія: 1. Політологія : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю.І. Кулагіна та В.І. Полуріза. – К. : Альтерпрес, 2002. – 612 с. 2. Політологія : посіб. для студ. вузів / за ред. В.Д. Бабкіна, О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенко. – К. : Академія, 2009. – 568 с. 3. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 558 с. 4. Політологія. Хрестоматія / Автори-упорядники: В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, Н.А. Латигіна, В.І. Полуріз та ін. – К. : Альтерпрес, 2004. – 827 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри політичних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Українська мова у вимірах сьогодення

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.02

Українська мова у вимірах сьогодення

 

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     2 год.

- самостійна робота: 4 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка


Мета і завдання навчальної дисципліни
ознайомлення студентів з активними процесами, що відбуваються в українській мові на межі ХХ-ХХІ століть і є найбільш характерними для розвитку її фонетики, лексики, лексичної семантики, граматики, для різних сфер мовленнєвої комунікації; оволодіння нормами літературної мови та навичками лінгвістичного аналізу.

Програма навчальної дисципліни: Значення дисципліни «Українська мова у вимірах сьогодення». Коло понять дисципліни. Внутрішні закони розвитку мови. Соціологічні принципи вивчення мови. Варіантність мовного знака. Мовні норми. Активні процеси в українській мові кінця ХХ–ХХІ століть (активні процеси в лексиці, фразеології та семантиці; активні процеси у граматиці української мови). Активні процеси у сферах мовленнєвого спілкування.

Бібліографія: 1. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: [навч. посіб.]. 2-ге вид., стереотип. / О. Пономарів. – К.: Либідь, 2001. – 240 с. 2. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків, 2007. 3. Жайворонок В.В., Бріцин В.М., Тараненко О.О . Українська мова в професійній діяльності. - К., 2006. 4. Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма. — Львів, 2010.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри української мови.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Сучасні культурно-дозвіллєві практики

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.02

Сучасні культурно-дозвіллєві практики

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     2 год.

- самостійна робота: 4 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

історія української державності, дозвіллєзнавство, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,


Мета і завдання навчальної дисципліни –
формування ґрунтовних теоретико-практичних знань щодо основних наукових теорій та підходів до вивчення культурно-дозвіллєвих практик; усвідомлення студентами сутності та змісту сучасних культурно-дозвіллєвих практик; оволодіння технологіями організації сучасних культурно-дозвіллєвих практик.

Програма навчальної дисципліни: Культурно-дозвіллєві практики як соціокультурне явище. Культурно-дозвіллєві практики як складові компоненти вільного часу. Характеристика та особливості організації сучасних культурно-дозвіллєвих практик.

Бібліографія: 1. Піча В.М. Культура вільного часу: філософсько-соціологічний аналіз. – Львів: Світ, 1990. – 149с. 2. Кірсанов В. Комплексна модель дослідження дозвілля: сутність і шляхи побудови // Вісник книжкової палати. – 2006. – №7. – С. 40-43. 3. Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных науках // СОЦИС. – 1997. – № 6. – С. 9-23. 4. Петров А.В. Социальные практики молодежи: механизмы структурирования и идентификации // Вестник Моск. Ун-та. Серия 18. Социология и политология. – 2006. – № 3. – С. 123-134.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з дозвіллєзнавства, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Тадеуш Олена Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Національно-патріотичне виховання

Ваш текст ...

Вікова фізіологія та валеологія

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.03

Вікова фізіологія та валеологія

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

словесні – лекція, пояснення, бесіда; практичні – виконання практичних завдань, розробка опорних схем, аналітичних таблиць; самостійне вивчення теоретичного матеріалу, конспектування джерел та їх аналіз.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля (код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю:

усне опитування, виконання завдань, перевірка результатів самостійної роботи.

Модульний контроль – поточна успішність.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 6 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/3 1/8

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування знань про закономірності росту, розвитку, функціонування та життєдіяльності організму людини в різні періоди онтогенезу; формування оздоровчого світогляду; створення стійких мотивацій щодо здорового способу життя; навчання комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

Програма навчальної дисципліни: Вступ. Вікові особливості фізіологічних систем людини (Вступ до вікової фізіології. Основні етапи розвитку людини в онтогенезі. Вікові особливості опорно-рухового апарату. Вікові особливості регулюючих систем. Вікові особливості серцево-судинної системи. Вікові особливості дихальної системи. Вікові особливості процесу травлення та обміну речовин. Вікові особливості системи виділення та терморегуляції). Основи здорового способу життя та попередження хвороб і девіантної поведінки (Вплив на стан здоров'я людини соціальних та екологічних чинників. Науково обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я. Основи психічного здоров'я. Соціальні та психофізіологічні причини вживання наркотичних речовин і шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення. Всебічна поінформованість населення як провідний шлях поліпшення епідемічної ситуації).

Бібліографія: 1. Валецька Р.О. Основи валеології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.О. . Валецька. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 348 с. 2. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Я. Коцан, С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 376 с. 3. Любимова З. В., Маринова К. В., Никинина А. А. Возрастная физиология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / З.В. Любимова, К. В. Маринова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2. – 378 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекційних і практичних занять студентам пропонуються роздаткові матеріали, рекомендована література, розроблені плани занять та практичні завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності.

Факультет: Менеджменту освіти та науки.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Етичні основи професійно-педагогічної взаємодії

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.03

Етичні основи професійно-педагогічної взаємодії

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

словесні – лекція, пояснення, бесіда; практичні – виконання практичних завдань, розробка опорних схем, аналітичних таблиць; самостійне вивчення теоретичного матеріалу, конспектування джерел та їх аналіз, виконання творчих завдань.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля (код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
18 6
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю:

усне опитування, виконання завдань, перевірка результатів самостійної роботи.

Модульний контроль – поточна успішність.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 6 год.

56 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/3 1/8

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка


Мета і завдання навчальної дисципліни
– підготовка майбутніх педагогічних працівників до етико зорієнтованого професійно-педагогічного спілкування з різними суб’єктами педагогічної взаємодії; здобуття комплексу теоретичних та прикладних знань щодо етичних засад організації професійно-педагогічного спілкування, усвідомлення чинників, механізмів, засобів його функціонування; оволодіння системою етико зорієнтованих способів і прийомів продуктивного професійно-педагогічного спілкування, його стратегіями, відповідних деонтологічним нормам і правилам гуманістичної етики тощо.

Програма навчальної дисципліни: Морально-етичні засади професійного спілкування педагога (Історичні витоки та еволюція етико-педагогічних ідей як фундаментальна основа культури професійного спілкування педагога. Моральна свідомість педагога як чинник культури професійного спілкування. Етичні виміри педагогічної взаємодії та відносин. Культура професійного спілкування педагога у системі моральних відносин.) Етикетні основи професійного спілкування та комунікативної поведінки педагога (Комунікативна поведінка педагога та засоби її організації. Професійний етикет комунікативної поведінки педагога).

Бібліографія: 1. Бобир О.В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К. : Видавничий дом “Слово”, 2009. – 216 с. 2. Васянович Г.П. Педагогічна етика навч.посіб. /Г.П.Васянович. – К. : Академвидат, 2011. – 256 с. 3. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 4. Малахов В.А. Етика спілкування : навч. посіб. для студ. ВНЗ /В.А.Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекційних і практичних занять студентам пропонуються роздаткові матеріали, рекомендована література, розроблені плани занять та практичні завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Основи вокальної та ритмо-пластичної творчості

Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.01

Основи вокальної та ритмопластичної творчості

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська культура,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування практичних вокальних та ритмопластичних вмінь, навичок з ораторського мистецтва; оволодіння основами методики викладання вокалу та ритмопластики; пошук нових підходів до індивідуальної та колективної імпровізації, впровадження інноваційних композиційно-виконавських методів та форм мистецької творчості у процесі культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації.

Програма навчальної дисципліни: Оволодіння вокально-виконавськими навичками. Робота над вокальними творами. Формування та розвиток сценічних навичок. Музично-ритмічна творчість: єдність сприйняття музики і рухів, ознайомлення із правилами проведення музично-дидактичних та народних пісенних ігор у сфері дозвілля і рекреації.

Бібліографія: 1. ВасиленкоЛ. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та методика: монографія /Л.Василенко. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 336 с. 2.МикишаМ. Практичні основи вокального мистецтва: до 100-річчя з дня народження. / Михайло Микиша [укл. М. Головащенка].– К.: Музична Україна, 1985.– 80 с. 3.Юрко О.Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах додаткової освіти: методичний посібник / О. Юрко. Суми: Сум ДПУ, 2005. – 138 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди. Під час практичних занять проводяться вправи з вокальної та ритмопластичної техніки,  демонструються алгоритми охорони та збереження голосу, проектуються фонопедичні та артикуляційні основи співу, вивчаються основи методики вокальної педагогіки, прийоми ритмопластичної дії, вокального дихання, опрацьовується  класифікація вокальних голосів тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з педагогіки, психології творчості, української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Основи сценічного мовлення

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

Основи сценічного мовлення

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська культура,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,

Мета і завдання навчальної дисципліни – оволодіння основами техніки сценічного мовлення, поняттями дикції, орфоепії, мелодики мови; формування дикторських, ритмічних, акторських здібностей музично-естетичного смаку; розуміння і сприйняття високохудожнього  сценічного мистецтва всіх жанрів; активізація потреби у творчій реалізації.

Програма навчальної дисципліни: Поняття про «мову» мистецтв і специфічних засобів її художньої виразності «Мова сцени: гра, дія, стиль, простір і час, рух-слово». Розвиток слухової уяви: слухові портрети, етюди, образи, сюжетні історії, звукоімітування. Технічні вимоги до володіння сценічною мовою і робота над звуковим апаратом: дихання, носове,  нижнє і фонаційне під час дії; постановка тіла, робота над розслабленням м’язів; робота над артикуляцією та формуванням звуку. Робота над художніми віршованими творами. Робота на сцені з мікрофоном, імпровізація.

Бібліографія: 1. Васильев Ю.А. Сценическая речь : [учеб. пособ.] / Ю.А. Васильев. – СПб. : СПГАТИ, 2007. – 432 с. 2.Гладишева А.О. Сценічна мова. Основні поняття та їх тлумачення : [Навч. посіб] / А.О. Гладишева. – К. : КДІТМ, 2003. – 92 с. 3.Гладишева А.О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність / А.О. Гладишева. – К., 2007. – 157с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди та відеоматеріали.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

 

Ораторське мистецтво педагога-аніматора

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

Ораторське мистецтво педагога-аніматора

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська мова,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,

Мета і завдання навчальної дисципліни – здобуття ґрунтовних теоретико-практичних знань та формування на їх основі практичних навичок публічного мовлення та спілкування, опанування навичками красномовства, оволодіння методикою побудови публічного виступу в умовах професійної діяльності педагога-аніматора; ознайомлення студентів з особливостями встановлення комунікативних стосунків і реалізації творчого потенціалу особистості в процесі організації педагогічно-аматорської діяльності.

Програма навчальної дисципліни: Специфіка ораторської промови у педагогічно-аматорській діяльності. Основні проблеми сучасної публічної промови: її різновиди та якості. Ораторська промова та функціональні стилі літературної мови. Основні жанри і види промов. Структура ораторської промови. Логічний, психологічний, лінгвістичний та педагогічний аспекти взаємодії оратора з аудиторією. Етичні вимоги до оратора. Структура публічного виступу. Підготовка до виступу. Оцінка аудиторії. Типи публічних виступів педагога-аніматора.

Бібліографія: 1. Коваленко С.М. Сучасна риторика : навч. посіб. / С. М. Коваленко. — Тернопіль : Мандрівець, 2007. — 184 с. 2. Мацко Л.І., Мацко О.М. Риторика : навч.посіб. / Л.І. Мацко,  О.М. Мацко. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с. 3. Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – Київ, Кандор, 2010. – 181 с.

Методичне забезпечення: Протягом навчальних занять студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди, дозвіллєневі пограми: рекреаційно-оздоровчі, спортивні, культурно-мистецькі, просвітницькі, використовується комп’юторна анімація.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з педагогіки, української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова) вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська культура,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності, основи мистецької педагогіки, інтеграція мистецтв в КОСД


Мета і завдання навчальної дисципліни –
засвоєння теоретичних основ з режисури та акторської майстерності, набуття фахових умінь і навичок; формування художньо-образного мислення, режисерських навичок, емоційно-образного рішення, педагогічних та організаторських здібностей, організації творчого процесу інших; огляд сучасних тенденцій щодо створення сценаріїв та формування режисерського задуму як проекту дозвіллєвого заходу, пошук найефективніших шляхів його реалізації.

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні основи сценарно-режисерської роботи в системі професійної діяльності педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації. Технологічні аспекти створення сценаріїв різних жанрів. Артистизм та організаторські здібності педагога – важливий компонент його педагогічної компетенції й культури.

Бібліографія: 1.ЖитницькийАЗ.Драматургія масових театралізованих заходів: навч. посіб. 3-тє видання, перероблене і виправлене /А. З. Житницький. Харків: Тимченко, 2007. 128с. 2. ЗайцевВ.П. Режисура естради та масових видовищ: навчальний посібник. 2-е видання В.П.Зайцев – К Дакор, 2006. 252с.  3. МарковО.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба О.И.Марков. М.: Просвещение, 1988. 158с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди театральних вистав. На практичних заняттях студенти створюють режисерські епізоди театрального дійства, мізансцени; вчаться добирати музично-шумове оформлення; вирішують декоративно-художнє оформлення вистав.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності, основи мистецької педагогіки, інтеграція мистецтв в КОСД тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Режисура масових та театралізованих свят

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

Режисура масових та театралізованих свят

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська культура,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,


Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів зі специфікою організації масово-розважальних програм; оволодіння практичними навичками по режисурі дитячих, народних масових, сімейних, корпоративних свят, шоу-програм, театралізованих концертів та свят; засвоєння студентами загальної методики підготовки концертів і масових свят; розвиток готовності до складання особистого сценарію проведення масово-розважальної програми.

Програма навчальної дисципліни: Основи режисури масових видовищ та театралізованих заходів. Специфіка організації театральної дії у певних театральних системах.                         Особливості режисури театральних форм у сфері дозвілля і рекреації. Корпоративні свята культурно-дозвіллєвого простору: завдання та типи організації. 

Бібліографія: 1. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія / В. Б. Кісін. – Київ : АЕЛС-технологія, 1998. – Кн. 1. : Як видовища породили режисуру. – 102 с. 2. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посібник / О. П. Кужельний. – Київ : НАКККіМ, 2012 – 120 с. 3. Матушенко В. Б. Режисура масово-розважальних програм і свят: навч.-метод. комплекс / В. Б. Матушенко. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 60 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Художнє оформлення культурно-розважальних програм

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

Художнє оформлення культурно-розважальних програм

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські та практичні заняття.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних  завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 2
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

45 80

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/8

Передумови навчання:

українська культура,  дозвіллєзнавство,  культурологія дозвілля, теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності,

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями художньо-сценографічного оформлення культурно-розважальних програм; сформованість у студентів навичок до оформлення зали і прилеглих приміщень, підбору відеоматеріалів та комп’ютерної графіки; декорацій, реквізиту, аксесуарів, костюмів, гриму (макіяжу),зачіски; підготовки макетів, афіш, програм, запрошень, оформлення фойє, глядацької зали, прилеглих до неї приміщень, територій; сформувати здатність до виготовлення декорацій, реквізиту, бутафорії, аксесуарів; усвідомлено здійснювати підбір декорації для сцени, танцмайданчика, за тематикою заходу костюмів або створення ескізів нових, музичного оформлення для створення атмосфери заходу .

Програма навчальної дисципліни: Особливості художньо-сценографічного оформлення приміщень для культурно-розважальних програм. Специфіка підбору та музичного оформлення для створення атмосфери заходу.

Бібліографія: 1. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления: Учебник / И.А. Богданов, И.А. Виноградский. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 424 с. 2. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят : навч. посібник / О. П. Кужельний. – Київ : НАКККіМ, 2012 – 120 с. 3. Матушенко В. Б. Режисура масово-розважальних програм і свят: навч.-метод. комплекс / В. Б. Матушенко. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 60 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій та відеоматеріали з актуальної тематики, демонструються слайди

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з української культури, дозвіллєзнавства, культурології дозвілля, теорії культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності тощо.

Лектор: Дубровіна Ірина Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Комунікативні технології культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.04

Комунікативні технології культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням наочності, елементів проблемно-евристичного навчання. Семінарські та практичні заняття із застосуванням інтерактивних діалогічних методів навчання.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля (код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
20 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

10 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних та тестових завдань, .оцінювання творчих освітніх продуктів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 6 год.

45 78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/6

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування комунікативної  компетентності як складової професійної компетентності майбутнього педагога-аніматора; знання наукових засад побудови культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності  з використанням комунікативних технологій, їх розумного застосування в роботі з цільовою аудиторією, впливу культурно-освітнього середовища на різні сторони розвитку особистості дитини; поглиблення знань методики застосування комунікативних технологій в культурно-освітній дозвіллєвій діяльності; удосконалення умінь та навичок використання комунікативних технологій у професійній діяльності.

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні засади комунікативістики (Теоретичні засади розвитку комунікативних процесів у суспільстві. Комунікативний простір та його організація. Комунікативні ефекти Умови та критерії ефективної комунікації. Лінгвістичні засади комунікативної ефективності). Комунікативні технології в культурно-освітній дозвіллєвій діяльності (Особливості застосування комунікативних технологій в культурно-освітній дозвіллєвій діяльності Організація та планування ділових комунікацій. Особливості та механізми комунікативного впливу з цільовою аудиторією педагога-аніматора).

Бібліографія: 1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 344 с. 2. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия. – М.: Рип-холдинг, 2003. – 174 с. 3. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 352 с. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод. [2-е вид., доп. і випр.]. – К. : Київський міжнародний університет; Українська асоціація психолінгвістів, 2010. – 304 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекційних і семінарських занять студентам пропонуються роздаткові матеріали, рекомендована література, розроблені плани занять та практичні завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Професійний імідж педагога-аніматора

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.04

Професійний імідж педагога-аніматора

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням наочності, елементів проблемно-евристичного навчання. Семінарські та практичні заняття із застосуванням інтерактивних діалогічних методів навчання.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля (код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
20 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

10 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних та тестових завдань, .оцінювання творчих освітніх продуктів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 6 год.

45 78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/6

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка

Мета і завдання навчальної дисципліни – набуття студентами знань про теоретичні основи, механізми і технології формування, розвитку та корекції позитивного професійного іміджу педагога-аніматора, його роль у педагогічній діяльності, а також умінь і навичок його ефективного використання для успішного здійснення професійних завдань; забезпечення майбутніх фахівців компетенціями, необхідними для створення, розвитку та корекції позитивного професійного іміджу педагога-аніматора; оволодіння студентами уміннями презентації створеного позитивного образу;  опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог до педагога-аніматора.

Програма навчальної дисципліни: Імідж та іміджмейкінг у професійній діяльності педагога-аніматора (Педагогічна іміджологія як наука. Імідж педагога-аніматора. Його типи, функції, структурні компоненти, специфіка. Іміджмейкінг у професійній діяльності педагога-аніматора. Особливості презентації професійного іміджу педагога цільовій аудиторії). Структурні компоненти професійного іміджу педагога-аніматора та вдосконалення умінь їх побудови, розвитку і корекції (Специфіка конструювання візуального компонента іміджу. Особливості побудови аудіального компонента іміджу. Значення професійного спілкування для створення позитивного іміджу педагога-аніматора. Характеристика професійної складової педагогічного іміджу Удосконалення умінь побудови, розвитку і корекції позитивного професійного іміджу педагога-аніматора).

Бібліографія: 1. Имидж современного учителя : Учебное пособие для учителей и студентов педагогических университетов / [Сост. Г. Г. Сорокина, С. А. Козлова]; Пензенский государственный университет им. В. Г. Белинского. – Пенза, 2001. – 67, [45] с. 2. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя / Анатолий Афанасьевич Калюжный. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 222 с. – (Библиотека руководителя образовательного учреждения). 3. Мартинець Л. А. Імідж сучасного вчителя [Текст] / Лілія Асхатівна Мартинець. – К. : Шкільний світ, 2011. – 92 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекційних і семінарських занять студентам пропонуються роздаткові матеріали, рекомендована література, розроблені плани занять та практичні завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

Основи професійно-педагогічного самовдосконалення

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.04

Основи професійно-педагогічного самовдосконалення

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням наочності, елементів проблемно-евристичного навчання. Семінарські та практичні заняття із застосуванням інтерактивних діалогічних методів навчання.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка дозвілля (код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
20 4
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

10 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, виконання практичних та тестових завдань, .оцінювання творчих освітніх продуктів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 15 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  4 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 6 год.

45 78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/6

Передумови навчання:

загальноосвітня підготовка

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення умов для формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення, до неперервного професійного зростання в напрямку досягнення вершин особистісного і професійного розвитку; актуалізація мотивів професійного зростання; вироблення необхідних умінь в галузі самовиховання, самоосвіти, самоактуалізації майбутнього педагога.

Програма навчальної дисципліни: Самовдосконалення особистості як філософський та психолого-педагогічний феномен. Особистісно-професійне самовдосконалення педагога. Самовиховання як засіб розвитку професійної культури педагога. Самоосвіта педагога як шлях професійного зростання. Самоактуалізація педагога в професії.

Бібліографія: 1. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 44-47, 329-343. 2. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія /Укл. Н.В.Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – С. 7-13, 15-17, 25-26, 54-61, 114-115. 3. Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача: Навч.-метод. посібник. – 2. вид., перероб. – Донецьк: ДонНУ, 2004. — 300с. 4. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование. – К., 1994. – 51с.

Методичне забезпечення: Протягом лекційних і семінарських занять студентам пропонуються роздаткові матеріали, рекомендована література, розроблені плани занять та практичні завдання.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: необхідна загальноосвітня підготовка гуманітарного характеру та вмотивованість оволодіння педагогічною професією.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: Менеджменту освіти та науки; кафедра педагогічної творчості.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-31-32.

   

Досягнення  

 • dubr-dipl.jpg
 • dubr-dipl2.jpg
 • img002.jpg
 • img003.jpg
 • img004.jpg
 • img005.jpg
 • img006.jpg
 • img007.jpg
 • img008.jpg
 • smolnikova-dipl.jpg
 • smolnikova-phd.jpg
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ