Фахове видання з педагогічних наук  

   

Архів  

   

Менеджмент в освіті

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.1.

Менеджмент в освіті

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, семінарські, заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна
Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр) Лекції:
16 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 10
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Лабораторні заняття:
- -
Індивідуальна робота:
Семестр 3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 70

Форма підсумкового контролю

Екзамен

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

Загальна  педагогіка, психологія, методологія та методи наукових досліджень, теорія і практика  методичної роботи та педагогічного дорадництва, експертиза освітніх ініціатив

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управлінської діяльності. Студент повинен усвідомити сутність і специфічні риси менеджменту освіти, закономірності, принципи, функції і методи, моделі управлінської діяльності у галузі освіти, вимоги до особистості менеджера освіти і управління персоналом; оволодіти технологіями і методами прийняття управлінських рішень, стратегічного і операційного менеджменту, управління персоналом, організації управлінської діяльності менеджера освіти.

Програма навчальної дисципліни: Сутність і становлення менеджменту освіти. Закони, закономірності та принципи менеджменту в освіті. Функції та методи менеджменту в освіті. Освітня організація як об’єкт управління, її місія і цілі. Управлінські рішення: сутність, види і методи прийняття. Сучасний менеджер освіти й управління персоналом. Стратегічний і операційний менеджмент в освіті. Маркетинг освітніх послуг.

 Бібліографія: 1. Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В. Крижко. – Запоріжжя : Просвіта,  2003. – 272 с. 2. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожна карта керівника /О. І. Мармаза. – Х. : Основа, 2007. –  448 с. 3. Основи менеджменту в освіті: навч. посіб. / Р. С. Тягур; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 106 c.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструється презентація, методичні розробки з менеджменту освіти.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з педагогіки, психології, методології та методики наукових досліджень, теорії  та  практики  методичної роботи та педагогічного дорадництва, експертизи освітніх ініціатив.

Лектор: Саюк Валентина Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.1.

Організація та управління навчальним процесом у ВНЗ

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, семінарські, заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна
Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр) Лекції:
16 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 10
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, поточне тестування; експрес-контроль, підготовка індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ), портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Лабораторні заняття:
- -
Індивідуальна робота:
Семестр 3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 70

Форма підсумкового контролю

Екзамен

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

Загальна педагогіка, педагогіка та психологія вищої школи, інформаційні технології, менеджмент.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань про особливості організації та управління навчальним процесом у ВНЗ: структуру навчального процесу у вищих закладах освіти; закономірності і принципи організації та здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ; нормативно-правову базу вищої освіти.

Програма навчальної дисципліни: Основні засади організації навчального процесу у ВНЗ. Необхідні умови організації професійної підготовки у ВНЗ. Управлінська та кадрова організація діяльності ВНЗ. Планування навчального процесу. Оптимізація навчальної діяльності у ВНЗ.

Бібліографія: 1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Архангельский С. И. − М. : Высш. шк., 1980. − 368 с. 2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я.Болюбаш. – К.: ВВП „Компас”, 1997. – 64 с. 3. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 348с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструється презентація.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з загальної педагогіки, педагогіки вищої школи, психології вищої школи, інформаційних технологій,  менеджменту.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та психології вищої школи.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Нормативні основи діяльності педагога-дорадника

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.2

Нормативні основи діяльності педагога-дорадника

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням мультимедійних презентацій. Семінарські, практичні, лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
6 6
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

6 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, співбесіда, виконання практичних та тестових завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 4 2
Лабораторна робота:
Семестр 2 6 4
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

на базі ОКР бакалавр

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення умов для активізації процесу становлення професійної компетентності майбутнього педагога-дорадника та обґрунтуванні нормативно-правового забезпечення діяльності педагога-дорадника з урахуванням швидкоплинних змін ринкової економіки, формування правової й економічної культури майбутнього фахівця.

Програма навчальної дисципліни: Зміст, функції і завдання дорадницької діяльності педагога в економіко-правовому полі. Правові основи функціонування освітніх закладів у ринковій економіці України. Зарубіжний досвід вирішення економіко-правових питань педагогічного дорадництва. Нормативно-правове забезпечення діяльності педагога-дорадника. Формування економічної компетентності у педагогічному дорадництві. Підготовка та супровід економіко-правової  документаціїї у питаннях педагогічного дорадництва.

Бібліографія: 1. Дмитренко Г. А. Економічна компетентність в системі післядипломної педагогічної освіти : навч. посіб. / за ред. Г. А. Дмитренка. – К. : ЦІППО, 2008. – 125 с. 2. Эльконин Б. Д. Проба как конструкт образовательной системы. В сб.: Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление / Б. Д. Эльконин // – Красноярск, 2008.  – 251 с. 3. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: Опорний конспект лекцій, перелік питань, які підлягають розгляду на занятті; мультимедійну презентацію лекції, методичні рекомендації.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, теорії і практики методичної роботи та педагогічного дорадництва тощо, експертизи освітніх ініціатив.

Лектор: Бурлаєнко Тетяна Іванівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 14/8, телефон: 436-3132.

Економіка освіти

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.2

Економіка освіти

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням мультимедійних презентацій. Семінарські, практичні, лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
6 6
Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

6 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Опитування, співбесіда, виконання творчих індивідуальних завдань..

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 4 2
Лабораторна робота:
Семестр 2 6 4
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

Основи економіки

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань про економічну сторону освітнього процесу, про систему освіти, а також про економічні процеси, що характерні для системи освіти в Україні; про функціонування системи освіти у умовах ринкової економіки.

Програма навчальної дисципліни: Загально-теоретичні основи економіки освіти. Система освіти як галузь діяльності. Економічна діяльність навчального закладу. Глобальні проблеми освітньої діяльності.

Бібліографія: 1. Каленюк І. С. Економіка освіти: Навч. посіб. — К.: Знання України, 2003. – 316 с. 2. Курс лекцій "Економіка освіти" (для студентів магістратури)/ Уклад. О.А. Леушина – Мелітополь, 2013 – 182 с.

Методичне забезпечення: Опорний конспект лекцій, перелік питань, які підлягають розгляду на занятті; мультимедійну презентацію лекції, методичні рекомендації.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, основ економіки..

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри економіки освіти

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 14/8, телефон: 436-3132.

Комунікативна культура педагога-дорадника та основи педагогічної конфліктології

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.3 

Комунікативна культура педагога-дорадника та

основи педагогічної конфліктології

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські і лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

6 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 6
Індивідуальна робота:
Семестр                  2 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

загальна, вікова, педагогічна психологія, педагогіка, філософія, логіка, мовознавство, етика, культурологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у майбутніх педагогів-дорадників ґрунтовних теоретичних знань про комунікативну культуру, її зміст, структуру і функціональний склад та ораторське мистецтво як галузь сучасного мовленнєвого впливу; озброєння студентів сучасними теоріями з конфліктології, розуміння поняття «педагогічного конфлікту» та можливостей його вирішення, розвиток умінь застосовувати набуті знання у профілактиці і вирішенні конфліктів у всіх сферах життєдіяльності людини.

Програма навчальної дисципліни: Сутність та шляхи формування комунікативної культури педагога-дорадника. Специфіка ораторської промови у педагогічно-дорадчій діяльності. Сутність педагогічного конфлікту та його структура. Види педагогічних конфліктів. Стратегії управління педагогічними конфліктами.

Бібліографія: 1. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 184 с. 2. Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : Навч. посібн. / О.Б.Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 181 с. 3. Громова О. Н. Конфликтология [Текст] : курс лекций / О.Н. Громова. – М. : ЭКМОС, 2000. – 318 с. 4. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Дуткевич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання загальної, вікової, педагогічної психології, педагогіки, філософії, логіки, мовознавства, етики, культурології тощо.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Етика науковця

Опис начальної дисципліни ВВ2.1.3 

Етика науковця

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, тестові завдання, групові та індивідуальні консультації, самостійна робота студента, робота над першоджерельною літературою, робота над ІНДЗ.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

6 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Усне опитування, тестові завдання, оцінка за ІНДЗ (реферативні доповіді, есе, конспекти першоджерел, реферативні роботи)

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 6
Індивідуальна робота:
Семестр                  2 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

філософія, логіка, мовознавство, етика, культурологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у студентів знань у галузі етики науки; ознайомлення студентів з етикою науки як розділом прикладної етики, з основними поняттями та проблемами цієї галузі, а також з основними стратегіями етичної поведінки вченого; вивчення основних етичних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю та з проявом науки як соціального явища; доведення необхідності дотримання моральних вимог у науковій діяльності та принципів відповідального наукового дослідження; розвиток навичок науково-дослідницької етики.

Програма навчальної дисципліни: Етика науки у контексті актуальних проблем сучасності. Міжнародні конвенції про роль науки у суспільстві та статус ученого. Ціннісна природа науки як передумова етичного осмислення науки. Моральні ідеали наукового середовища. Етичні проблеми окремих стадій наукового діяльності. Ставлення науки до інших форм духовного освоєння дійсності: моральний аспект. Проблеми етики науки при тоталітарних науках. Етичні обмеження наукових досліджень

Бібліографія: 1. Науковець А., Находкін М. Проблеми сучасності і мораль науковця / А.Науковець, М.Находкін // Вісник Національної академії наук України. Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал. – 2006. – № 5. – Режим доступу до тексту статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2006-05/a1-5.pdf 2. Сидоренко Л. І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі [Електронний ресурс] / Лідія Іванівна Сидоренко // Філософські проблеми гуманітарних наук. Збірник праць. – Київ, 2009. – 500 c. – Режим доступу до тексту: http://www.info-library.com.ua/books-book-203.html 3. Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии / Иван Тимофеевич Фролов, Борис Григорьевич Юдин. – М. : Политиздат, 1986. – 398 [1] с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання філософії, логіки, етики, культурології тощо.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри етики та естетики

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Теорія та методика вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1.

Теорія і методика вивчення і впровадження

передового педагогічного досвіду

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, демонстрації ППД. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 4
Індивідуальна робота:
Семестр 1 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

вступ до спеціальності, педагогіка, методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни - забезпечення професійної компетентності педагога-дорадника на засадах формування у студентів (магістрантів) системи знань, умінь і навичок з теорії і практики передового педагогічного досвіду як складової педагогічної практики; оволодіти основними поняттями теорії передового педагогічного досвіду, сутністю, видами, формами поширення ППД, алгоритмом вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, формувати систему знань та навичок проведення дорадницької діяльності на етапах вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду; ознайомити з відомими досягненнями педагогічної практики та сучасними дослідженнями передового педагогічного досвіду.

Програма навчальної дисципліни: Передовий педагогічний досвід як складова творчості і майстерності вчителя. Методики вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Технології впровадження передового педагогічного досвіду. Порівняльний аналіз вивчення передового досвіду в Україні і за кордоном.

Бібліографія: 1. Момот Л. Л. Передовий педагогічний досвід: теорія і практика [Текст] / Л.Л. Момот. – К. : Рад. Школа. – 1990. – 141 с. 2. Паламарчук В. Ф. Проблеми освоєння передового педагогічного досвіду [Текст] / В.Ф. Паламарчук // Педагогіка. – 1989. – Вип. 28. – С. 81-100. 3. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна і мистецька : навчальний посібник [Текст] / О.П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються зразки передового педагогічного досвіду, методичні розробки вчителів-методистів.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, педагогіки, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень тощо.

Лектор: Смольнікова Галина Валентинівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Культура української наукової мови

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1.

Культура української наукової мови

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди, проблемні питання. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 6
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 4
Практичні заняття:

Форми поточного контролю

Усний та письмовий індивідуальний і фронтальний контроль, виконання практичних завдань, тестування, взаємоконтроль (взаємооцінювання)

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 8 4
Індивідуальна робота:
Семестр 1 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

64 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

вступ до спеціальності, методологія і методи науково-педагогічних досліджень, ділова українська мова.

Мета і завдання навчальної дисципліни - розширити уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів наукової діяльності.

Програма навчальної дисципліни: Мовна особистість педагога-дослідника. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні риси. Мовні особливості української наукової мови. Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові компоненти. Композиція писемного наукового тексту. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Науковий відгук і наукова рецензія.

Бібліографія: 1. Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. – Пермь: Изд–во Пермского ун–та, 2001. – 272 с. 2. Непийвода Н. Мова української науково–технічної літератури (функціонально–стилістичний аспект). – К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303с. 3. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посібник / О.М.Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216с. Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень, ділової української мови тощо.

Лектор: професорсько-викладацький склад кафедри культури української мови.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Інформаційні технології у професійній діяльності

Ваш текст ...

Стратегія сталого розвитку

Ваш текст ...

Організація роботи методичного кабінету/центру

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.3.

Організація роботи методичного кабінету / центру

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із елементами бесіди та демонстрації. Семінарські і практичні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
10 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

14 4
Семінарські заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 12 4
Індивідуальна робота:
Семестр 3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання

вступ до спеціальності, педагогіка, методика навчання, методологія та методи науково-педагогічних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни - підготовка магістрантів спеціальності «Дорадництво» до ефективного виконання функціональних обов’язків методиста методичного кабінету, консультанта з дорадництва у сфері освіти; поглиблення, розширення та інтеграція набутих знань нормативно-правових, науково-теоретичних та методичних знань з організації діяльності методичного кабінету; теоретична підготовка фахівців до здійснення моніторингу та планування у системі власної науково-методичної діяльності; ознайомлення із поняттям, змістом та формами науково-методичного супроводу діяльності педагогів навчальних закладів; опанування можливостями інформаційного простору як іміджевого ресурсу діяльності методичного кабінету.

Програма навчальної дисципліни: Нормативно-правові та організаційні засади функціонування методичного кабінету/центру. Моніторинг та планування у системі науково-методичної діяльності. Організація науково-методичного супроводу діяльності педагогів навчальних закладів. Інформаційний простір як іміджевий ресурс діяльності методичного кабінету.

Бібліографія: 1. Мозгова Л.А. Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект / Людмила Мозгова. – Бориспіль : ПП “Люксар”, 2013. – 40 с. 2. Хрипков Є.М. Управління навчальним закладом : [навчальний посібник] / Є. М. Хрипков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються зразки документації методичного кабінету, матеріали передового педагогічного досвіду вчителів-методистів, зразки проектів.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з вступу до спеціальності, загальної психології, педагогіки, теорії та методики за професійним спрямуванням, методології та методики науково-педагогічних досліджень тощо.

Лектор: Смольнікова Галина Валентинівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Етика професійного спілкування та професійна іміджеологія

Ваш текст ...

Моніторинг якості освіти та видавнича діяльність в роботі педагога-дорадника

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.4

                                                             Шифр

Моніторинг якості освіти та видавнича діяльність

у роботі педагога-дорадника

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
16 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

20 8
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 - -
Індивідуальна робота:
Семестр                  3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3 год.

- самостійна робота: 4 год.

54 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

правознавство, історія української та зарубіжної літератур; педагогіка, методологія та методика науково-педагогічних досліджень.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування компетентності з питань організації та проведення моніторингу якості освіти навчальних закладів; ознайомлення з інструментарієм та технологією педагогічного оцінювання, сучасними програмами міжнародних та національних порівняльних досліджень моніторингу якості освіти; висвітлення основних теоретичних і технологічних питань з реалізації концепції видавничої справи та бібліографічного урядування.

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні та методологічні основи моніторингу якості освіти. Якість освіти як об’єкт моніторингу. Методика моніторингових досліджень якості освіти. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі. Видавнича продукція та її різновиди. Національні та міжнародні стандарти видавничої діяльності. Система бібліографічної інформації. Організація бібліографічної справи в Україні та зарубіжжі.

Бібліографія: 1. Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика – К. : Вид. дім «Шкільний світ» : Вид. Л.Галіцина, 2006. –128 с. 2. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студ. спец. «Видавнича справа та редагування» / М. М. Романюк. 2-ге вид., випр. Львів : Світ, 2003. 96 с. 3. Історія видавничої справи : Підручник. 2-ге вид., виправлене. К.: Наша культура і наука, 2007. 496 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з правознавства, історії української та зарубіжної літератур; педагогіки, методології та методики науково-педагогічних досліджень.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності

Ваш текст ...

Педагогіка і психологія творчості

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.5

Педагогіка і психологія творчості

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю
Галузь знань 07 Управління та адміністрування (шифр, назва) Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і транспарантів. Семінарські і лабораторні заняття.

Спеціальність 073 Менеджмент (дорадництво) Дорадництво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:
8 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

8 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, педагогічні проекти, опитування, виконання практичних та тестових завдань, есе.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 6 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  2 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 год.

- самостійна робота: 4 год.

68 74

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/4

Передумови навчання:

психологія, педагогіка, психодіагностика проходження педагогічної практики на основі міжпредметних зв’язків.

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування ґрунтовних теоретико-практичних знань щодо законів та закономірностей психології та педагогіки творчості як галузі знання про творчий розвиток особистості; оволодіння магістрантами технологіями виявлення творчих здібностей; створення сприятливих умов для розкриття творчого потенціалу кожної особистості, особистісної творчої самореалізації та творчого самовираження, саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності в умовах сучасної соціокультурної ситуації.

Програма навчальної дисципліни: Загальна характеристика теорії творчості. Психофізіологічні основи творчої діяльності. Особистість як суб’єкт творчої діяльності. Технологія формування творчої особистості у навчально-виховному процесі.

Бібліографія: 1. Міщиха Л.П. Психологія творчості : навч. посіб. / Л.П.Міщиха. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 448 с. 2. Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посіб. / В.А.Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 288 с. 3. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О.Сисоєва. –  К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються слайди.

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання психології, педагогіки, психодіагностики тощо.

Лектор: Щербина Дар’я Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, телефон: 436-3132.

Педагогічне дорадництво у зарубіжних освітніх системах

Ваш текст ...

 

   

Досягнення  

 • dubr-dipl.jpg
 • dubr-dipl2.jpg
 • img002.jpg
 • img003.jpg
 • img004.jpg
 • img005.jpg
 • img006.jpg
 • img007.jpg
 • img008.jpg
 • smolnikova-dipl.jpg
 • smolnikova-phd.jpg
   

Освітня програма бакалаврату "Педагогіка дозвілля"  

   

Освітня програма магістратури «Педагогічне дорадництво»  

   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ